අල්ලපු ගෙදර පොඩි මල්ලි මට ලොකු සතුටක් දුන්නා කදුලුත් ආවාඅල්ලපු ගෙදර පොඩි මල්ලි මට ලොකු සතුටක් දුන්නා කදුලුත් ආවා
අල්ලපු ගෙදර පොඩි මල්ලි මට ලොකු සතුටක් දුන්නා කදුලුත් ආවා
අල්ලපු ගෙදර පොඩි මල්ලි මට ලොකු සතුටක් දුන්නා කදුලුත් ආවා
අල්ලපු ගෙදර පොඩි මල්ලි මට ලොකු සතුටක් දුන්නා කදුලුත් ආවා
අල්ලපු ගෙදර පොඩි මල්ලි මට ලොකු සතුටක් දුන්නා කදුලුත් ආවා
අල්ලපු ගෙදර පොඩි මල්ලි මට ලොකු සතුටක් දුන්නා කදුලුත් ආවා